Kaple svatého Ondřeje.

Na druhém nádvoří hradu Hukvaldy nechal v roce 1602 tehdejší olomoucký biskup František Ditrichštejn (biskupem byl v letech 1594-1636) zbudovat Kapli svatého Ondřeje.

Biskupova role stavebníka je zde připomenuta jeho erbem nad vchodem do kaple a na hlavním oltáři v interiéru. Kaple nahradila starou domácí kapli, která byla umístěna v renesančním paláci. Z počátku byla přifařena k rychaltickému kostelu sv. Mikuláše. Rychaltický farář v ní měl sloužit mše svaté pro panstvo, a zámecký kaplan pouze pro odsouzence a vězně.  Také je to jediná stavba, která se zde dochovala téměř v původní podobě.

Dnes je interiér kaple zařízen velmi skromně, pravděpodobně se ale její mobiliář nijak moc neliší od původní podoby z konce 17. století. Interiér kaple je zaklenut valenou klenbou s lunetovými výsečemi, ve kterých se nacházejí půlkruhová okna, dvě na západě a jedno na východě. Na bočním oltáři je obraz sv. Rozálie. Na stěnách jsou staré obrazy - na epištolní straně je to sv. Jeroným a sv. Rodina, na straně evangelní sv. Jan Nepomucký, 2 znaky biskupů a mariánský sloup.

Hlavní dominantu v kapli zřejmě vytváří dva oltáře, hlavní, zasvěcený sv. Ondřejovi a boční oltář sv. Barbory, a reliéfně zdobená kazatelna. Soubor třech raně barokních dřevěných lavic, zaznamenaných v evidenčních kartách, stával při stěnách lodi. Dnes se zde již nenachází, stejně jako řada dalších drobných objektů, a lavice jsou nahrazeny.   Oba oltáře, jejichž součástí jsou obrazy Antonína Martina Lublinského (1636-1690), vytvořil italský štukatér Baldassare Fontana (1661-1733), který je také autorem kazatelny.

Když byl postaven na Podzámčí kostel sv. Maxmiliána, byl v něm instalován obraz z hradní kaple, který pak arcibiskup Fürstenberg nechal odvézt do Olomouce.

Obecní kronika v roce 1931 zaznamenává, že se do kaple vloupali dva zloději, kteří poškodili svatostánek a sundali s vížky zvon.

Podobná stavba, vzniklá z iniciativy Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, kterou lze srovnávat s hradní kapli na Hukvaldech, je kostel sv. Markéty na hradě Mírov.

Na hradě se také koná každoročně Ondřejská pouť.

Zpět na tipy na výlet.